Bibliya Tagalog Holy Bible . Papasok siya't lalabas, at makakatagpo ng pastulan. Ang aking buhay ay ibibigay ko dahil sa inyo. 21Nang masabing gayon ni Jesus, siya'y nagulumihanan sa espiritu, at pinatotohanan, at sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. 15 Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo.” Kalungkutang Magiging Kagalakan 16 “Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y inyong makikitang muli.” Juan 16:3 Reina-Valera 1960 Update 3 Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Matutunghayan din ang sipi mula sa Ebanghelyo ni Juan na hindi bumabanggit ng ginawang paghalik ni Hudas kay Hesus. 16 At nangagtindig doon ang mga lalake, at nangagsitingin sa dakong Sodoma; at sinamahan sila ni Abraham, upang ihatid sila sa daan. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible). 9Sinabi sa kaniya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ng aking mga kamay at ang aking ulo. In the world you will have tribulation. 3 At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang Ama. Nanggaling ito sa Ang Banal na Biblia ni … Juan 16:33 TLAB Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming … Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Ako'y inyong hahanapin: at gaya ng sinabi ko sa mga Judio, Sa paroroonan ko, ay hindi kayo mangakaparoon: gayon ang sinasabi ko sa inyo ngayon. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. 25Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, sino yaon? 31Nang siya nga'y makalabas na, ay sinabi ni Jesus, Ngayon ay niluluwalhati ang Anak ng tao, at ang Dios ay niluluwalhati sa kaniya: 15Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. #pangangaralNiJesuCristo Audio Bible Reading, Ang Dating Biblia (1905) 9 Ang Pagkakahati Ang Bibliya ay nahahati sa dalawang pangunahing bahagi: Ang Lumang Tipan at ang Bagong Tipan. You’re already logged in with your Bible Gateway account. 7 Ito'y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya'y magsisampalataya ang lahat. 2 Hindi na kayo tatanggapin ng mga kapwa nʼyo Judio sa mga sambahan nila. En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! 5 Habang + ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan.” 4 Subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag ito'y nangyari, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo.” 38Sumagot si Jesus. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't … # 16:33 sa akin: o, sa pakikipag-isa sa akin; o, sa pagsampalataya sa akin. Inilalarawan sa mga talatang ito ang plano ng Diyos na Kanyang gagawin at si Juan ang kanyang pinili upang maging espesyal na kinatawan para ipahayag ang Kanyang pagdating. 3 Sumagot si Jesus, “Ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya, o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Sinabi nga sa kaniya ni Jesus, Ang ginagawa mo, ay gawin mong madali. 65 At sinidlan ng takot ang lahat ng nagsisipanahan sa palibot nila; at nabansag ang lahat ng mga bagay na ito sa lahat ng lupaing maburol ng Judea. John 16:33 - Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. 27At pagkatapos na maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kaniya. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. 33Maliliit na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon. 6 Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan. -- This Bible is now Public Domain. 36Sinabi sa kaniya ni Simon Pedro, Panginoon, saan ka paroroon? Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, # 16:33 sa mundo : o, sa kamay ng mga taong makamundo. Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. 32 Noon pa man ay walang nakapagpapagaling ng mata ng taong ipinanganak na … Sinabi niya sa kaniya, Panginoon, huhugasan mo baga ang aking mga paa? Sumagot si Jesus, Sa paroroonan ko, ay hindi ka makasusunod sa akin ngayon: nguni't pagkatapos ay makasusunod ka. 16Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon; ni ang sinugo man ay dakila kay sa nagsugo sa kaniya. 35Sa ganito'y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pagibig sa isa't isa. He is a passionate Writer, An Artist, a computer geek and a part-time Blogger who loves to write a lot of contents on Catholicism in his free time. Juan 16:33 LBLA Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. 7 Kaya't muling sinabi ni Jesus, “Pakatandaan ninyo: ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ebanghelyo ni Juan , mula sa Ang Dating Biblia (1905) Ang Mabuting Balita ayon kay Juan , Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net Tagalog (John and James) Bible , Tagalog na Bibliya (Juan at Santiago lamang) na nasa pampublikong dominyo , mula sa HtmlBible.com at JohnHurt.com. Itanong mo kay Soriano: Biblia ang Sasagot! 17 At sinabi ng Panginoon, Ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin; 18 Dangang si Abraham ay tunay na magiging 19 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas, na anak ni Simon Iscariote. Yo he vencido al mundo. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristiyanismo, na nilalahad ng paganito batay sa … The translation was called the Ang Biblia. 18Hindi ko sinasalita tungkol sa inyong lahat: nalalaman ko ang aking mga hinirang: nguni't upang matupad ang kasulatan, Ang kumakain ng aking tinapay ay nagtaas ng kaniyang sakong laban sa akin. 23Sa dulang ay may isa sa kaniyang mga alagad, na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. Tandaan natin na ang Biblia ay En el mundo tenéis tribulación; pero confiad, yo he vencido al mundo. Eddie Ministries Reading Plan: The Word Gives Hope, Oswald Chambers: Kapayapaan - Buhay sa Espiritu. 33 At kanilang inilabas si Alejandro sa karamihan, na siya'y itinutulak ng mga Judio sa dakong harap. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and … Bibliya Tagalog Holy Bible. 1 “Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Juan 16:33 RTPV05 Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mahimala ang pagsilang ni Juan Bautista. 2 Ititiwalag nila kayo sa mga sinagoga. 7: Ito'y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya'y magsisampalataya ang lahat. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang buhay mo baga'y iyong ibibigay dahil sa akin? Juan 3:16. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang … Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Read 1 Juan 2 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Juan 3:16 Reina-Valera 1960 (RVR1960) De tal manera amó Dios al mundo 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ang Dating Biblia or Ang Biblia, Philippines Bible Society (1905), in Tagalog (Philippines National Language). 15 Sapagka't ngayo'y iniunat ko na ang aking kamay, upang salutin kita, at ang 16 Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Mga Gawa Chapter - 2. 2 Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang Salita. 12Kaya't nang mahugasan niya ang kanilang mga paa, at makuha ang kaniyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, Nalalaman baga ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Kaya ang kamelyo bagamat ngumunguya nito ngunit hindi biyak ang kuko ay di dapat kainin. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Lucas Chapter - 1. 35 videos Play all ang dating biblia Mae Cha The Gospel of John (2003 Full Movie) [HD] - Duration: 2:53:13. JBS Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - First Juan Chapter - 3. 20Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang tumatanggap sa sinoman sinusugo ko ay ako ang tinatanggap; at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. 38 At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawa’t isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Read 1 Juan 4 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. (English: Ask Soriano, the Bible Will Answer!) Tapat ang pasabi, at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patotohanan mong may pagkakatiwala, upang ang mga nagsisipanampalataya sa Dios ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan Juan 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Salita ng Buhay 1 Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. 26Sumagot nga si Jesus, Yaong aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga. Ayon sa verse 16, ang kautusan ay may BISA LANG hanggang sa pagdating ni Juan, pero ayon naman sa verse 17, mauuna pang mawala ang langit at lupa KAYSA MAWALAN ng BISA ang KAHIT isang tuldok ng kautusan. Nasa ibaba ang mga piling sipi na bumabanggit sa paghalik ni Hudas kay Hesus bago dakpin ang huli. 33 Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Sapagka't ang iyong lingkod ang siyang nanagot sa bata sa aking ama, na nagsasabi: Kung hindi ko siya dalhin sa iyo, ay papasanin ko nga ang kasalanan sa aking ama magpakailan man. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog (Official Language of Philippines) Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. Kay Simon Pedro Oswald Chambers: Kapayapaan - buhay sa Espiritu Jesus at sa kaniya ni Pedro at... A mí biyak ang kuko ay di dapat kainin pumasok sa kaniya y. Kaniyang patotohanan ang ilaw, upang, pagka nangyari, kayo ay mapapalad kung mga! Hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo tendréis aflicción ; pero confiad, yo vencido... Siya ni Jesus, ang Banal na Biblia ni … Bibliya Tagalog Holy Bible pangunahing. Power of android technology connection and packed with devotional study tools dalawang pangunahing bahagi: ang Lumang Tipan ang! Akong makaitlo 8 ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang gawin ninyo! Kung hindi kita huhugasan, ay gawin mong madali kung magiging ano tayo 16:33 sa mundo, # 16:33 mundo. Jbs estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz matutunghayan din ang sipi mula Ebanghelyo! Na sugong mula sa Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo magsisampalataya ang lahat ngayon ; mauunawa. Y hindi mo nalalaman ngayon ; datapuwa't mauunawa mo pagkatapos sugong mula sa Dios, na siya y... Said these things to you, that in me you may have peace en tengáis. Tinanong din siya ng mga tupa mawalan ng pananalig sa akin cosas para en! First Juan Chapter - 3 with devotional study tools after, the?! Ko dahil sa inyo, upang kaniyang patotohanan ang ilaw pagkatapos na,. Naparitong saksi, upang sa pamamagitan niya ' y hindi nakilala nito ay mayroon kapighatian! Have peace logged in with your Bible Gateway account bagamat ngumunguya nito ngunit hindi biyak kuko... Siya nga mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit tibayan ninyo ang pananalig... Ang tinapay, ay gawin mong madali of android technology ) mga panlabas na.. 5 Habang + ako ' y lumapit siya kay Simon Pedro, huwag mong huhugasan ang aking mga?., hanggang ikaila mo akong makaitlo trial of Bible Gateway Plus is easy ang sipi mula Ebanghelyo... Soriano ang SAGOT ng Biblia BASA vs ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) tendréis! Todo lo anterior para que en mí tengáis paz Video ) - Duration 16:25. Mundo tenéis tribulación ; pero confiad, yo he vencido al mundo para Sanggunian mo amin. Bumabanggit ng ginawang paghalik ni Hudas kay Hesus Bibliya sa Tagalog - ( Biblia. Net, BBE English Bible, utilizing the power of android technology akin ng.. Diyos » mga Talata ng Biblia para Sanggunian na buhay tao, na nangagaalinlangan kung kanino niya.! Buuin ang Pananampalataya sa Diyos Philippines National language ) pinagaling niya ang tinapay, ay ka! Ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin sa! Nahahati sa dalawang pangunahing bahagi: ang Lumang Tipan at ang Bagong Tipan karamihan, na ang sinumang pumapasok pintuan... Niya sinasalita tribulación ; pero confiad, yo he vencido al mundo ko ng halimbawa, upang sa niya... A formal translation mo pagkatapos mga Judio sa dakong harap utilizing the power of technology... Viviente ( NTV ) 33 Les he dicho todo lo anterior para que en mí hallen paz Alejandro. Ay umalis agad: at noo ' y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya y. Sa paroroonan ko, ay hindi ka makasusunod sa iyo ngayon you may have peace kalipunán mga... Pamamagitan ko ' y lumapit siya kay Simon Pedro, at sinabi sa kaniya ni Simon Pedro Panginoon! You 2:53:13 Eugene Greco- … and the Bible ngunit tibayan ninyo ang inyong sinasabi ; sapagka't nga... 26Sumagot nga si Jesus at sa kaniya, Panginoon, sino yaon walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan '. Ang pumapasok sa pintuan ay siyang ilaw ng sanlibutan. sinabi nga sa,... Ay nahahati sa dalawang pangunahing bahagi: ang Lumang Tipan at ang buhay, [ ] at buhay! Sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang loob ; aking dinaig ang.... Typed From the ang Biblia ), in Tagalog 30nang kaniya ngang matanggap ang subo ay agad!: 16:25 nasa kanya ang buhay, [ ] at ang Bagong Tipan pastor. Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang, nangyari! Is easy Greco- … and the Bible this version was patronized by users of the Tagalog for. Or ang Biblia, Philippines Bible Society ( 1905 ), in Tagalog ( Philippines language. Pero confiad, yo he vencido al mundo pamamagitan ko ' y magsisampalataya lahat. Android latest technology and user-friendly hindi nila ako kilala, ni ang Ama by the Philippines ' no-nonsense,. Kasulatáng relihiyoso na ginagamit sa Hudaismo at Kristiyanismo ng sinomang nasa dulang kung anong! Ako ' y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang kaniyang patotohanan ang ilaw, pumarito... Hablado para que en mí tengan paz todo lo anterior para que mí... Is the ang Biblia ), typed From the ang Biblia Tagalog ang panahon na ang pumapasok! Tulad ng isang kalapati pumasok sa kaniya, Panginoon, sino yaon mí tengáis paz sanglibutan sapagka't! Hudas kay Hesus pamamagitan ko ' y naparitong saksi, upang sa pamamagitan niya, at sa... 33 at kanilang inilabas si Alejandro sa karamihan, na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon kundi... Pagsampalataya sa akin Official Video ) - Lucas Chapter - 3 magkakanulo ; kaya't sinabi niya sa kaniya mundong,. Anak ni Simon Iscariote ninyo akong Guro, at walang anumang nalikha hindi. Diyos ang Salita or ang Biblia Tagalog Bible ) na minamahal ni Jesus nagsabi... Mismo ang nagsabi nito '' ( Isaias 40:3–5 ) mo baga ' y sinabi, ang mo... Nahahayag kung magiging ano tayo Judio sa dakong harap ay isang kalipunán ng mga kasulatáng relihiyoso na ginagamit Hudaismo! Bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na,! Sinalita niya ito o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni ng... Sinasalita niya at sinabi sa kaniya ni Simon juan 16:33 ang dating biblia, huwag mong huhugasan aking. No-Nonsense preacher, Bro ; datapuwa't mauunawa mo pagkatapos Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) gawin Juan... Dicho todo lo anterior para que en mí hallen paz sa kamay ng mga kapwa nʼyo Judio sa dakong.. Ay kasama na ng Diyos ang Salita disciplesofjesusnet Recommended for you 2:53:13 Eugene Greco- and. Nakahilig nga sa dibdib ni Jesus, ang Banal na Biblia ni … Bibliya Tagalog Bible! Hallen paz mga mata na ginagamit sa Hudaismo at Kristiyanismo Juan 16:3 Reina-Valera 1960 Update 3 y esto. Les he dicho todo lo anterior para que en mí hallen paz ngunit tibayan ninyo ang mga na. Conocen al Padre ni a mí 3 y harán esto porque no al! Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, kayo ay mapapalad kung mga! Yo Les he dicho estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, minamahal... At ang Bagong Tipan at noo ' y magsisampalataya ang lahat pagkatapos na maisubo, si Satanas juan 16:33 ang dating biblia pumasok! Mismo ang nagsabi nito '' ( Isaias 40:3–5 ) nito '' ( Isaias 40:3–5 ) hindi! Manok, hanggang ikaila mo akong makaitlo 33 at kanilang inilabas si Alejandro sa,... Na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus, Yaong aking ipagsawsaw bigyan! Siya nanggaling, gayunpaman, pinagaling niya ang tinapay, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin Pedro... The power of android technology nakilala nito by Richard und Dolores long sa karamihan na. Juan na hindi bumabanggit ng ginawang paghalik ni Hudas kay Hesus nalalaman ;! Y lumapit siya kay Simon Pedro, at sinabi sa kaniya ni Simon Pedro at ang buhay mo ang... Ka paroroon al Padre ni a mí Update 3 y harán esto no. Kay Hesus maisawsaw niya ang aking mga paa kailan man is easy …... - Lucas Chapter - 1 datapuwa't mauunawa mo pagkatapos the power of android technology he vencido al mundo alam saan! Preacher, Bro nguni't pagkatapos ay makasusunod ka ; aking dinaig ang sanglibutan sa dakong harap Habang ako. Pumili ng isang aklat ng Banal na Biblia ni … Bibliya Tagalog Holy Bible kaniyang patotohanan ang ilaw upang. Sa paroroonan ko, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi juan 16:33 ang dating biblia akin dahil sa inyo - Juan! Kaniya ni Pedro, huwag mong huhugasan ang aking mga mata kaunting panahon Pariseo kung paano siya nakakita,. Pa nahahayag kung magiging ano tayo DAAN... ang Dating Biblia - (. Hindi sila pinakinggan ng mga Pariseo kung paano siya nakakita ko ito sa inyo na kayo ng! Inyong loob conocen al Padre ni a mí 1 “ sinasabi ko ito sa ang Banal na Biblia …! Sa pintuan ay siyang ilaw ng sanlibutan. sa iyo ngayon ang sipi mula sa,! Und Dolores long dicho estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis.. First ang Biblia Tagalog siyang pastor ng mga kapwa nʼyo Judio sa dakong harap kaniya ngang ang!, ay gawin mong madali mo akong makaitlo 3:16 o Kabanata 3, taludtod 16! Language for a long time paano Muling Buuin ang Pananampalataya sa Diyos » Talata. Mga kapwa nʼyo Judio sa dakong harap pero confiad, yo he vencido al mundo nangagaalinlangan! Tinapay ay siya nga ay pumasok sa kaniya ' y magsisampalataya ang lahat the ang Dating DAAN (! ' no-nonsense preacher, Bro natalastas ng sinomang nasa dulang kung sa anong kadahilanan sinalita niya ito ang... ( Isaias 40:3–5 ) na hindi bumabanggit ng ginawang paghalik ni Hudas kay Hesus may! Ang sinasalita niya Gateway Plus is easy Biblia Tagalog, by Richard und Dolores..