Retail: $19.99. Tell of All His Wonderful Works Psalm 105. At huwag ninyong gawan ng masama ang mga propeta ko. Keep your eyes open for God, watch for his works; be alert for signs of his presence. 27Kanilang inilagay sa gitna nila ang kaniyang mga tanda, at mga kababalaghan sa lupain ng Cham. Oh ninyong binhi ni Abraham na kaniyang lingkod, ninyong mga anak ni Jacob, na kaniyang mga hirang. 3. 24At kaniyang pinalagong mainam ang kaniyang bayan, at pinalakas sila kay sa kanilang mga kaaway. 3 Glory in his holy name; let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Siya'y nagsugo ng mga kadiliman, at nagpadilim; at sila'y hindi nagsipanghimagsik laban sa kaniyang mga salita. Sing him songs, belt out hymns, translate his wonders into music! 16:8-22 Oh give thanks to the Lord; # Ps. Sing to him; yes, sing his praises. 41Kaniyang ibinuka ang bato at binukalan ng tubig; nagsiagos sa tuyong mga dako na parang ilog. Na sinasabi, sa iyo'y ibibigay ko ang lupain ng Canaan, ang kapalaran na iyong mana; 12 At pinagtibay yaon kay Jacob na pinakapalatuntunan, sa Israel na pinakawalang hanggang tipan: Kaniyang sinugo si Moises na kaniyang lingkod, at si Aaron na kaniyang hirang. 21 Na sinasabi, Huwag ninyong galawin ang mga pinahiran ko ng langis. 2 Sing to Him, sing praises to Him; meditate on and talk of all His marvelous deeds and devoutly praise them. Psalm 78 includes 6 of the plagues, but Psalm 105 has 8 of them. 3 Lumuwalhati kayo sa kaniyang banal na pangalan: mangagalak ang puso nila na nagsisihanap … 28Siya'y nagsugo ng mga kadiliman, at nagpadilim; at sila'y hindi nagsipanghimagsik laban sa kaniyang mga salita. 16:9. tubig 'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Psalm 105 Psalm 105 Tagalog: Ang Dating Biblia. Relationally, God claimed His people. The frogs in verse 30 are small animals that can live on land or in water. 1 Dinggin mo ang dalangin ko, Oh Panginoon, at dumating nawa ang daing ko sa iyo. 3 Glory in His holy name; let the hearts of those rejoice who seek and require the Lord [as their indispensable necessity]. Why do you think a lot of people are not familiar to many psalms written in the Bible? Contextual translation of "psalm 119:105" into Tagalog. 1-15, see 1 Chr. Sila'y nagsihingi, at dinalhan niya ng mga pugo, at binusog niya sila ng pagkain na mula sa langit. 42Sapagka't kaniyang naalaala ang kaniyang banal na salita, at si Abraham na kaniyang lingkod. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 38Natuwa ang Egipto nang sila'y magsialis; sapagka't ang takot sa kanila ay nahulog sa kanila. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 43At kaniyang inilabas ang kaniyang bayan na may kagalakan, at ang kaniyang hirang na may awitan. Jeremiah wrote fifty psalms taken from the Book of Psalms and he wants to read it to his students. Ang kanilang lupain ay binukalan ng mga palaka, sa mga silid ng kanilang mga hari. let the hearts of those who seek the Lord rejoice. 4 Seek the Lord, and his strength: seek his face evermore. 45 Ang kaniyang mga paa ay sinaktan nila ng mga pangpangaw; siya'y nalagay sa mga tanikalang bakal: 'Word,' as... dugo Bloods signify evil, in Ezek. ones, the children of Jacob. Hindi niya tiniis ang sinomang tao na gawan sila ng kamalian; Oo, kaniyang sinaway ang mga hari dahil sa kanila; Siya'y nagsalita at ang mga balang ay nagsidating, at ang mga higad, ay yao'y walang bilang. NUN. Ginawa niya siyang panginoon sa kaniyang bahay, at pinuno sa lahat niyang pag-aari: 36Sinaktan din niya ang lahat na panganay sa kanilang lupain, ang puno ng lahat nilang kalakasan. At ibinigay niya sa kanila ang mga lupain ng mga bansa; at kinuha nila ang gawa ng mga bayan na pinakaari: Upang kanilang maingatan ang kaniyang mga palatuntunan, at sundin ang kaniyang mga kautusan. 9 Search for the LORD and for his strength; continually seek him. At kaniyang inilabas ang kaniyang bayan na may kagalakan, at ang kaniyang hirang na may awitan. Kaniyang inilatag ang ulap na pinakakubong; at apoy upang magbigay liwanag sa gabi, Purihin ninyo ang Panginoon. 2 Magsiawit kayo sa kaniya, magsiawit kayo sa kaniya ng mga pagpuri; salitain ninyo ang lahat niyang kagilagilalas na mga gawa. 34 28 6 Abraham your father was the Lord 's servant. 39Kaniyang inilatag ang ulap na pinakakubong; at apoy upang magbigay liwanag sa gabi. Ang tipan na kaniyang ginawa kay Abraham, at ang kaniyang sumpa kay Isaac; 2 Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon; magsilapit kayo sa kaniyang harapan na may awitan. NUN. Ask a Question Got a Bible related Question? Psalm 119 Your Word Is a Lamp to My Feet. 32 35 44 105. Isaiah 9:6. What he decides to do will happen everywhere on the earth. ... Oh magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kaniyang pangalan; ipabatid ninyo ang kaniyang mga gawain sa mga bayan. 8 3 Oo, silang hindi nagsisigawa ng kalikuan; sila'y nagsisilakad sa kaniyang mga daan. Do we have freedom or responsibility to wear face masks during COVID-19? Chapter 105 - Psalms | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Psalm 103 Psalm 103 Tagalog: Ang Dating Biblia. Exult in his holy name; rejoice, you who worship the LORD. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kaniyang kalakasan; hanapin ninyo ang kaniyang mukha magpakailan man. Nang sila'y kaunti lamang tao sa bilang; Oo, totoong kaunti, at nangakikipamayan doon; *Hail and lightning in verse 32 come in storms. They were overjoyed and worshiped Him. Ibinigay niya sa kanila na pinakaulan ay graniso, at liyab ng apoy sa kanilang lupain. Sinaktan naman niya ang kanilang mga puno ng ubas, at ang kanilang mga puno ng higos; at binali ang mga punong kahoy ng kanilang mga hangganan. 2 Sing unto him, sing psalms unto him: talk ye of all his wondrous works. Sign Up or Login. The Story Bible, NIV. At kaniyang inilabas sila na may pilak at ginto: at hindi nagkaroon ng mahinang tao sa kaniyang mga lipi. 1 O give thanks unto the Lord, call upon His name, make known His doings among the peoples! 22 Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Psalms, chapter 105 of the Tagalog Holy Bible Not to us, LORD, not to us but to your name be the glory, because of your love and faithfulness. Until the time when his word came to pass, the word of the Lord tried him. 14 Let the whole world know what he has done. Psalm 105 Amplified Bible, Classic Edition (AMPC) Psalm 105. 3 Glory in his holy name; let the hearts of those who seek the Lord rejoice! Natuwa ang Egipto nang sila'y magsialis; sapagka't ang takot sa kanila ay nahulog sa kanila. 1 Oh magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kaniyang pangalan; ipabatid ninyo ang kaniyang mga gawain sa mga bayan. Thy word is a lamp unto my feet, And a light unto my path. H5410. 11 19 36 6 12:4; For ver. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 16At siya'y nagdala ng kagutom sa lupain; kaniyang binali ang buong tukod ng tinapay. 5Alalahanin ninyo ang kaniyang kagilagilalas na mga gawa na kaniyang ginawa: ang kaniyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kaniyang bibig; 6Oh ninyong binhi ni Abraham na kaniyang lingkod, ninyong mga anak ni Jacob, na kaniyang mga hirang. 29 At huwag ninyong gawan ng masama ang mga propeta ko. Psalms 105:43-45 GNB So he led his chosen people out, and they sang and shouted for joy. 2 Sing unto him, sing psalms unto him: talk ye of all his wondrous works. 1 O give thanks unto the Lord; call upon his name: make known his deeds among the people. Our Price: $6.99 Save: $13.00 (65%) Buy Now. But their idols are silver and gold, made by human hands. 1 Oh magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kaniyang pangalan; ipabatid ninyo ang kaniyang mga gawain sa mga bayan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7Siya ang Panginoon nating Dios: ang kaniyang mga kahatulan ay nangasa buong lupa. 23 as the portion you will inherit.”. 10 3 his judgments are in all the earth. Siya'y nagsalita, at dumating ang mga pulutong na mga langaw, at kuto sa lahat ng kanilang mga hangganan. Boils are big red places on your skin that hurt you. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kaniyang kalakasan; hanapin ninyo ang kaniyang mukha magpakailan man. 4 The lector told the students to recite the psalm during the mass. 37 Praise the LORD! Nothing could separate them from the love of God. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. They are in verses 29-36. Christian Worship & Scripture Songs (Esther Mui) Recommended for you What time of the year was Christ’s birth? What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Psalm 105 English Standard Version (ESV) Tell of All His Wondrous Works. 105 Oh give thanks to the Lord; call upon his name; make known his deeds among the peoples! Sapagka't kaniyang naalaala ang kaniyang banal na salita, at si Abraham na kaniyang lingkod. 5. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 7 He, the Lord, is our God. NIV Life Connect Study Bible, hardcover. Kaniyang ibinuka ang bato at binukalan ng tubig; nagsiagos sa tuyong mga dako na parang ilog. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 30Ang kanilang lupain ay binukalan ng mga palaka, sa mga silid ng kanilang mga hari. Remember the wonders he has performed, his miracles, and the rulings he has given, To Get the Full List of Definitions: Examples of sentences using the word psalm: 1. Psalm 105:1-5,7-8a Song "Oh, Give Thanks to the LORD" (Christian Praise Worship w Lyrics) Esther Mui - Duration: 5:40. 2 Huwag mong ikubli ang mukha mo sa akin sa kaarawan ng aking kahirapan: ikiling mo ang iyong pakinig sa akin; sa araw na ako'y tumawag, ay sagutin mo akong madali. Psalm 105: 6-11. 3 Glory ye in his holy name: let the heart of them rejoice that seek the Lord. 1 Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Si Israel naman ay nasok sa Egipto; at si Jacob ay nakipamayan sa lupain ng Cham. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) ... 'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 1 Oh magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kaniyang pangalan; ipabatid ninyo ang kaniyang mga gawain sa mga bayan. 2 Purihin mo ang Panginoon, Oh kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Read Psalms 105 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Kaniyang inalaala ang kaniyang tipan magpakailan man, ang salita na kaniyang iniutos sa libong sali't saling lahi; AMP. Kaniyang inalaala ang kaniyang tipan magpakailan man, ang salita na kaniyang iniutos sa libong sali't saling lahi; Ang tipan na kaniyang ginawa kay Abraham, at ang kaniyang sumpa kay Isaac; At pinagtibay yaon kay Jacob na pinakapalatuntunan, sa Israel na pinakawalang hanggang tipan: Na sinasabi, sa iyo'y ibibigay ko ang lupain ng Canaan, ang kapalaran na iyong mana; Nang sila'y kaunti lamang tao sa bilang; Oo, totoong kaunti, at nangakikipamayan doon; At sila'y nagsiyaon sa bansa at bansa, mula sa isang kaharian hanggang sa ibang bayan. Psalm 105:19 . Upang talian ang kaniyang mga pangulo sa kaniyang kaligayahan, at turuan ang kaniyang mga kasangguni ng karunungan. Siya'y nagsugo ng isang lalake sa unahan nila; si Jose ay naipagbiling pinakaalipin: At kinain ang lahat na gugulayin sa kanilang lupain, at kinain ang bunga ng kanilang lupa. Psalm 105 - Give thanks to the LORD and proclaim his greatness. 13 Mga Awit 107:1 - Oh mangagpasalamat kayo sa Panginoon; sapagka't siya'y mabuti: sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man. 16 Ang kanilang lupain ay binukalan ng mga palaka, sa mga silid ng kanilang mga hari. At siya'y nagdala ng kagutom sa lupain; kaniyang binali ang buong tukod ng tinapay. Word H1697 Dabar. the oath he swore to Isaac. Both *psalmists use some of the *plagues to show that God is very powerful. 1 Mapalad silang sakdal sa lakad, na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. 99:6; 116:13, 17; [Gen. 4:26] call upon his name; # Ps. always. 32Ibinigay niya sa kanila na pinakaulan ay graniso, at liyab ng apoy sa kanilang lupain. Ginawa niya siyang panginoon sa kaniyang bahay, at pinuno sa lahat niyang pag-aari: Upang talian ang kaniyang mga pangulo sa kaniyang kaligayahan, at turuan ang kaniyang mga kasangguni ng karunungan. The Lord chose Jacob and you are Jacob's sons. Oh magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kaniyang pangalan; ipabatid ninyo ang kaniyang mga gawain sa mga bayan. Read the Bible. 1 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Thank God! Psalms 119:105. 16:34; Isa. Sinaktan din niya ang lahat na panganay sa kanilang lupain, ang puno ng lahat nilang kalakasan. Psalm 78 includes 6 of the *plagues; Psalm 105 has 8 of them. 18 They have mouths, but cannot speak, eyes, but cannot see. Psalm 105 King James Version (KJV) 105 O give thanks unto the Lord; call upon his name: make known his deeds among the people. 1 Oh mangagpasalamat kayo sa Panginoon; sapagka't siya'y mabuti: sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man. 7 Sinaktan din niya ang lahat na panganay sa kanilang lupain, ang puno ng lahat nilang kalakasan. Kaniyang pinapaging dugo ang kanilang tubig, at pinatay ang kanilang mga isda. Upang kanilang maingatan ang kaniyang mga palatuntunan, at sundin ang kaniyang mga kautusan. 2 Sing to him, sing praise to him; tell of all his wonderful acts. Magsiawit kayo sa kaniya, magsiawit kayo sa kaniya ng mga pagpuri; salitain ninyo ang lahat niyang kagilagilalas na mga gawa. Neither includes the death of their animals, or the boils. Kaniyang inilatag ang ulap na pinakakubong; at apoy upang magbigay liwanag sa gabi. 5 Sinaktan naman niya ang kanilang mga puno ng ubas, at ang kanilang mga puno ng higos; at binali ang mga punong kahoy ng kanilang mga hangganan. 105:7 ‘What he said’ in verse 5 and ‘what he says’ in verse 7 is the same word in Hebrew. Psalms 105:14 - Hindi niya tiniis ang sinomang tao na gawan sila ng kamalian; Oo, kaniyang sinaway ang mga hari dahil sa kanila; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 30 -- This Bible is now Public Domain. Ask Us! Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Siya'y nagsalita at ang mga balang ay nagsidating, at ang mga higad, ay yao'y walang bilang, 17Siya'y nagsugo ng isang lalake sa unahan nila; si Jose ay naipagbiling pinakaalipin: 18Ang kaniyang mga paa ay sinaktan nila ng mga pangpangaw; siya'y nalagay sa mga tanikalang bakal: 19Hanggang sa panahon na nangyari ang kaniyang salita; tinikman siya ng salita ng Panginoon. 4. 3 Glory ye in his holy name: let the heart of them rejoice that seek the Lord. 31Siya'y nagsalita, at dumating ang mga pulutong na mga langaw, at kuto sa lahat ng kanilang mga hangganan. 8Kaniyang inalaala ang kaniyang tipan magpakailan man, ang salita na kaniyang iniutos sa libong sali't saling lahi; 9Ang tipan na kaniyang ginawa kay Abraham, at ang kaniyang sumpa kay Isaac; 10At pinagtibay yaon kay Jacob na pinakapalatuntunan, sa Israel na pinakawalang hanggang tipan: 11Na sinasabi, sa iyo'y ibibigay ko ang lupain ng Canaan, ang kapalaran na iyong mana; 12Nang sila'y kaunti lamang tao sa bilang; Oo, totoong kaunti, at nangakikipamayan doon; 13At sila'y nagsiyaon sa bansa at bansa, mula sa isang kaharian hanggang sa ibang bayan.