Kasalukuyan "Tagumpay na ito'y pumawi ng lumbay ng mga nakubkob ng kasakunaan; panganib sa puso'y naging katuwaan, ang pinto ng s'yudad pagkadaka'y nabuksan." (Gen. 46:1-4, tlb. 3:1, 2) Maging matiisin tayo sa lahat ng tao—kasama na ang mga kapamilya natin—habang masigasig tayong nangangaral at nagtuturo sa kanila. Mga Awit. 6 Mananatili tayong nakapokus sa pangangaral kung pag-iisipan natin ang lahat ng ginagawa ni Jehova para sa atin. Iyong papuri'y abot sa langit! 3. PRIVACY POLICY, BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN (EDISYON SA PAG-AARAL), https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/1001070103/univ/art/1001070103_univ_sqr_xl.jpg, Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral). Awit. Gawin ito sa iyong kuwaderno. ni JEstrAYW Follow. Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. Paano napapatibay ng pananampalataya ang ating determinasyong mangaral? Pagpuri Dahil sa Kabutihan ng Diyos - Katha ni David nang siya'y palayasin ni Abimelec matapos magkunwang nasisiraan siya ng bait. Ginamit niya ang pagkakataong iyon para idiin na mas mahalaga ang pagiging mangingisda ng tao kaysa sa anumang gawain. Pagkalipas ng maraming taon, inatasan ni Jehova si Noe na gumawa ng arka. 16. Paano isinagawa ang paghahating rehiyonal nito? Ibahagi. Nagtatanim ang magsasaka sa kalagitnaan ng Oktubre kapag nagsisimula nang umulan at inaani ang mga bunga nito sa kalagitnaan ng Abril kapag papatapos na ang ulan. 2:3, 4) Kaya dapat lang na maging matiisin din tayong gaya ni Jehova habang patuloy tayong nangangaral at nagtuturo. Ayon sa Awit 51:1, “Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang-loob; mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin!” 1. Pero hindi ito madali. You have relieved my distress; show me grace and hear my prayer. Sila ay dapat tandaan … 13 Matututo tayo ng pagtitiis mula sa tapat na mga lingkod ni Jehova noon at ngayon. 9. … .....xii Isang Gabay para sa Mabuting … Sino si Job? Ayon sa paliwanag ni Jose C. Abriol, may mga dalubhasang tumuturing na huwad o apokripo ang mga talata sa Aklat ni Daniel na magmula ika-24 na taludtod ng Kabanata 3 (pinamagatang Itinapon ang mga Kasama ni Daniel sa Hurno) hanggang sa Panalangin ni Azarias at Awit ng Tatlong Binata (binubuo ng taludtod bilang 25 hanggang 90). Ang ”Mo’ed” ay isinalin din ang ”mga panahon” sa Awit 104:19: “Kaniyang itinakda ang buwan sa mga panahon [mo’adah].” Ito ay malinaw na magpapatibay na ang buwan ay nilikha para sa ipinahayag na layunin ng pagkalkula ng mga panahon ng pagsamba. 19:11) Hinihintay natin ang pagdating ng araw na aalisin ng Kaharian ng Diyos ang kasamaan at itatatag ang isang matuwid na bagong sanlibutan. 15. 3 Nguni't ikaw ay banal, Oh ikaw na tumatahan sa mga pagpuri ng Israel. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama, at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Kasabay ng naunang pag-iisip, ang paggawa ng Espiritu at ang Salita, ang memoryadong memoryado ng Kasulatan ay maaaring ipaalam sa amin at bigyan kami ng sandata kapag tinutukso kami. 2:1) Gustong-gusto na ni apostol Pablo na “matapos” ang kaniyang ministeryo. Sabik na sabik si Habakuk na matapos na ang kasamaan, pero nasabi pa rin niya: “Mananatili akong nakatayo sa aking bantayan.” (Hab. Tinuturuan tayo ng halimbawa ng magsasaka na maging matiisin. 17. Makakatulong sa atin ang simulain sa Eclesiastes 3:1, 7. sa Rbi8) Kuwento 26. Paliwanag ni Bernadette: "Natutunan ko rin po sa mga kababayan natin na kapag sunod-sunod na ang bagyo sa buhay minsan wala ka ng time mag-moment. This entire chapter of Psalm 91 is filled with the goodness and power of God. Ilarawan ang anyo ng lupain ng Asya sa hilaga, kanluran, timog, timog-silangan, at silangan nito. Mabisa ba ang paraang ito ng pangangaral? Sa Santiago 5:7, 8, ano ang itinuturo sa atin ng halimbawa ng magsasaka? Date: October 2, 2020. in: Educational. (. Ang Kahihinatnan ng Masama at ng Mabuti - Katha ni David. Tulong sa Pag-aaral. Awit 46:1-11. 24:45-47) Sa isang daigdig na nababahagi dahil sa politika, relihiyon, at kalagayan sa buhay, mahigit walong milyong lingkod ng Diyos ang tunay na nagkakaisa bilang bahagi ng pandaigdig na kapatiran. 12:3. Tingnan natin ang nangyari noong panahon ni Noe. Nang maglaon, nabautismuhan siya at naging regular pioneer. Tinuturuan din niya tayo na maging matiisin sa pamamagitan ng isang ilustrasyong mababasa sa kaniyang Salita. 2 Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan. Ang gagawin ng mga batang pagsasabuhay: una - sa paaralan: hingiin ang gabay ng guro sa silid-aralan maari ding lapitan ang taong higit na may kaalaman sa bagay na 40 ito, ang guidance officer ng paaralan.